Vedtægter for Krondrevet

Kap 1. – Foreningens navn og hjemsted:

§ 1
Foreningens navn er “Grundejerforeningen Krondrevet”

§ 2
Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune under Helsingør ret, der er foreningens værneting.

Kap. 2 – Foreningens område og medlemskreds:

§ 3
Stk. 1.
Foreningens geografiske område er identisk med området for enhederne nr. 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i lokalplan nr. 4.4 for Helsingør Kommune.
Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.
Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.
Stk 4.
Kommunalbestyrelsen kan envidere bestemme, at foreningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.

§ 4
Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende indenfor foreningens område.

§ 5
Stk. 1.
Foreningens generalforsamling kan efter samme regler som gældende for vedtægtsændringer træffe beslutning om at foreningens område skal udvides således, at ejere af ejendomme, der ligger udenfor foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemer af foreningen, at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, og at grundejerforeningen skal opdeles i to eler flere selvstændige foreninger.
Stk. 2.
Generealforsamlingens beslutning kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.
Stk. 3.
Hvis ejendomme,hvorpå der ikke tidligere har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddreages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorpå der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

Kap. 3 – Foreningens formål og opgaver:

§ 6
Stk. 1.
Grundejerforeningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen og de øvrige 18. december 1981 tinglyste deklarationer og udfører opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen medfør af lovgivningen.
Stk. 2.
Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overenssemmelse med generalforsamlingensbesltning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.
Stk.3.
Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.
Stk. 4.
Grundejerforeningen indtræder som medlem af “Fællesudvalget for Krondrevet, Ellekildehave, Andelsforeningen Ellekildehave I, Andelsforeningen Ellekildehave II og Vestarealet”, med pligt til at respektere de for Fællesdvalget gældende vedtægter.
Stk. 5.
Grundejerforeningens medlemmer er forpligtede til at lade Fællesudvalgets vedtægter tinglyse servitutstiftende på deres ejendomme, og til at respektere vedtægterne, i det omfang disse fastsætter forpligelser for det enkelte grundejerforeningsmedlem.

§ 7
Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Kap. 4. – Medlemmernes forhold til foreningen:

§ 8
Stk. 1.
Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.
Stk. 2.
Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
Stk. 3.
Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal det pågældende medlem ikke alene betale alle med indrivelsen forbundne omkostninger, men tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
Stk. 4.
Efter bestemmelse fra grundejerforeningens bestyrelse, skal der gives en repræsentant for denne adgang til ejendommens varmeinstalation til aflæsning af varme, udførelse af reparationsarbejde eller lukning for varme.
Såfremt et medlem er i restance med bidrag til foreningen, kan bestyrelsen beslutte, at der skal lukkes for varmen, medmindre det pågældende medlem kan stille betryggende sikkerhed for betaling af restance og fremtidigt forbrug.
Stk. 5.
Et medlem,der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.
Stk. 6.
Medlemmerne er forpligtede til at aftage varme og varmt vand fra Fællesudvalgets varmecentral, og til at være tilsluttet fællesantenneanlægget. Der må således ikke etableres andre varmekilder såsom brændeovne, solvarmeanlæg og lignende, ligesom der ikke på eller ved ejendommene må opsættes antenner, herunder parabolantenner.

§ 9
Stk 1.
Et medlem betaler bidag (kontingent) til grundejerforeningen for hver ejendom medlemmet ejer fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.
Stk. 2.
Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog bidrag for hver boligenhed.
Stk. 3.
Medmindre generalforsamlingen beslutter andet skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.
Stk. 4.
Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boligenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.
Stk. 5.
Generalforsamlingen kan i øvrigt fastsætte specielle bidrag, herunder fx á conto varmebidrag og bidrag til Fællesudvalget.

§ 10
Stk 1.
I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
Stk. 3.
Det enkelte medlem er pligtig efter generalforsamlingens beslutning overfor långivende pengeinstitut at stille sikkerhed for foreningens lån.
Stk. 4.
Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet.

§ 11
Stk. 1.
Når et medlem overdrager sin ejendom, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Stk. 2.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Stk. 3.
Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskfte til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 12
Stk. 1.
Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hver bidrag (kontingent) til grundejerforeningen, der er pålagt medlemmet.
Stk. 2.
Såfremt bidragene er forskellige, afgør generalforsamlingen, hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten.
Stk. 3.
Såfremt en andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening er medlem af grundejerforeningen, råder den pågældende forening over to stemmer for hver boligenhed, der er pålagt bidrag til grundejerforeningen. Foreningen bestemmer selv om stemmeretten skal udøves af foreningen som sådan eller af indehaveren af de enkelte boligenheder.

Kap. 5 – Foreningens ledelse og administration:

§ 13
Stk. 1.
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Medlemmer af ejerens hustand, lejere og andre brugere af ejendomme indenfor grundejerforeningens område har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder repræsentanter for kommunen.

§ 14
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Helsingør Kommune.
Stk. 2.
Generalforsamlinen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.
Stk. 3.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab, forslag til budget for indeværende regnskabsår samt eventuelle forslag indkommet i henhold til stk. 4.
Stk. 4.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.
Stk. 5.
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Stk. 6.
På den ordinære generalforsamlingskal følende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelse.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand og næstformand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19 stk. 2.
10.Eventuelt.
Under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 15
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Stk. 2.
Når begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse idet juli måned dog ikke medregnes.
Stk. 3.
Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 16
Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.
Stk. 2.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer at afstemningen skal være skriftlig.
Stk. 3.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.
Stk. 4.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Blanke stemmer medregnes ikke.
Stk. 5.
Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.
Stk. 6.
Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse, udsendes referat af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 17
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 18
Stk. 1.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden og næstformanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.
Stk. 2.
Bestyrelsen samt 2 suppleanter vælges for et år ad gangen. Dog vælges formand og næstformand for to år ad gangen, således at formanden er på valg i lige år, og næstformanden i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 5, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv førstkomne generalforsamling.
Stk.4.
Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens administrative opgaver, er medlemmerne af grundejerforeningen pligtige til at modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst et år inden for hver femårsperiode.
Stk. 5.
Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 19
Stk. 1.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.
Stk. 2.
Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.
Stk. 3.
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.
Stk. 4.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 5.
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.
Stk. 7.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 8.
Hvis bestyrelsen har valgt en kasserer, skal denne være kautionsforsikret.Udgofterne hertil afhodes af foreningen.
Stk. 9.
Bestyrelsen kan til løsning af bestemte opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.
Stk. 10.
Bestyelsen udpeger af sin midte et medlem, som sammen med bestyrelsens formand, indtræder som grundejerforeningens repræsentanter i Fællesudvalgets bestyrelse. De pågældende er, under ansvar over for grundforeningens bestyrelse, berettigede til at forpligte grundejerforeningen i de forhold, som er omfattet af vedtægter for Fællesudvalget.

§ 20
Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Kap. 6. – Regnskab og revision:

§ 21
Stk. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. december 1982.
Stk. 2.
Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisor og revisorsuppleant skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor.
Stk. 3.
Regnskabet tilstilles revirsorerne inden den 1. februar, og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlinen.
Stk. 4.
Revideret regnskab for Fællesudvalget fremlægges som bilag til grundejerforeningens regnskab.

§ 22
Stk. 1.
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.
Stk. 2.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 4.000,00.

Kap. 7 – Forskellige bestemmelser:

§ 23
Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 24
Stk. 1.
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.
Stk.2.
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalfrsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal, er for forslaget.
Stk. 3.
Ændring af foreningens vedtægt kræver kommunalbestyrelsens samtykke.

§ 25
Omkostninger til foreningen afholdes af foreningen.

———-

Med ændringer i § 6, 8, 9, 19, 21 og 22, som vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. marts 1994, og stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 1994, og ændringer i § 14, som vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. marts 2007 og stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 30. april 2007.

I bestyrelsen:

Formand: Søren Fritzbøger
Næstformand: Søren Nielsen
Anne Aarestrup
Gitte Nielsen
Margit Hornbæk

Senest godkendt af Helsingør Byråd 2008.

Ordensreglement

Her kan du også downloade Krondrevets ordensreglement som PDF fil.

Hent reglementet her